Loading...

ประกาศข่าวสาร

ส่งไฟล์ Thesis เทอม 2/2559

ขอให้ทุกกลุ่ม ส่งไฟล์ Thesis มา ที่ ethicalok@gmail.com ภายในวันเสาร์ที่ 24/06/2560

การจัดทำ CLONE Project เทอม 2/2559

กรณีที่ไม่สามารถ copy file clone project ลงใน DVD ได้ ให้ส่ง Flash Drive จำนวน 2 ชิ้น จัดทำ package ติด Label รหัสปริญญานิพนธ์ ชื่อโครงงาน สมาชิกในกลุ่ม

ประกาศกรอกข้อมูลในระบบ เทอม 3/2559

นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลโครงงาน 1 และ 2 ได้แล้ว โครงงาน 1ใช้ขอบเขตเดิม ส่ง Proposal ที่ อ.สายันห์ โครงงาน 2 ไม่ต้องอัพโหลด Proposal

นัดประชุมโครงงาน 1 และ 2 ประจำเทอม 3/2559 สาขา IT

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้อง Q201

ขอแจ้ง การดำเนินการ กรณี เอกสารใบ Comment โครงงาน 1 สูญหาย

ขอแจ้ง การดำเนินการ กรณี เอกสารใบ Comment โครงงาน 1 สูญหาย ประจำ เทอม 2/2559 ดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาสามารถดูรายละเอียด Comment จากระบบ E-Project เฉพาะกลุ่มที่มี 2. กรณี ไม่มี Comment ในระบบ E-Project ถ้ากรรมการสอบจำรายละเอียดการ comment ได้ ขอให้แนะนำกับนักศึกษา ในตอนที่นักศึกษา นำเอกสารหมายเลข 9 มาให้เซ็น

ประกาศรหัสปริญญานิพนธ์ เทอม 2/2559

ขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการตามขั้นตอน ที่ได้กำหนดไว้

คู่มือการทำปริญญานิพนธ์ ประจำเทอม 2/2559

download -> https://drive.google.com/file/d/0B3EnBzLKH-gZdzdvSjJ5VWtmYVU/view?usp=sharing

ประกาศผลโครงงาน 2 (่ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ประกาศผลสอบ เรียบร้อยแล้ว

ตารางสอบโครงงาน 1 และ 2 เทอม 2/2559

ตารางสอบโครงงาน 1 และ 2 เทอม 2/2559 *** ในระบบ แสดงวันที่ ถูกต้องแล้ว ***

เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงงาน เทอม 2/2559

มีกำหนดเปลี่ยนแปลงดังนี้ - ส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ เป็นวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เงื่อนไขเวลาส่งเหมือนเดิม - สอบโครงงาน 1 และ 2 เริ่มสอบ วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560

การเตรียมตัวสอบ defend หัวข้อโครงงาน 1 ประจำเทอม 2/2559

รายละเอียดการเตรียมตัวสอบ defend หัวข้อโครงงาน 1

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงงาน ประจำเทอม 2/2559

โครงงาน 1 และ 2 ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่ ทุกเทอม

ปฏิทินโครงงาน เทอม 2/2559

ปฐมนิเทศโครงงาน วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ห้อง Q206

โครงงาน 1 รับใบ Comment การสอบ เทอม 1/2559

ให้ทุกกลุ่มมารับได้ที่คุณส้ม ห้อง Q312 ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ใบ Comment อาจจะมี 2 ส่วน คือ 1.Comment ในระบบ E-Project 2.ใบ Comment จากเอกสาร

ข้อบังคับในการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์

download -> https://drive.google.com/file/d/0B3EnBzLKH-gZcU0zYUhodTdTdUE/view?usp=sharing

ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงงาน

1. การวัดผลการนำเสนอแบ่ง เป็น 4 ด้าน คือ การเตรียมสื่อในการบรรยาย, บุคลิก, การสื่อสารขณะบรรยาย, การใช้เวลาอย่างพอดี 2. เนื้อหาสำหรับบรรยาย ได้แก่ แนะนำตัว, ชื่อโครงงาน, วัตถประสงค์ และขอบเขต, เครื่องมือ, ผลงาน (สอบถามอาจารย์ที่ปรึกษา) 3. การบรรยายโปรแกรม ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโครงงงาน 4. การนำเสนอโครงงาน 1 และ 2 กลุ่ม ละ 15 นาที(ต้องนำเสนอทุกคน) 5. การแต่งกาย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ปฏิทินโครงงาน เทอม 1/2559

ปฐมนิเทศโครงงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ห้อง Q210

แก้ไข Project Proposal ช่วงวันที่ 04-14/05/2559

- โครงงาน 1 ให้ upload ในระบบ - โครงงาน 2 ให้ ส่งไฟล์ มาที่ e-mail : sayan@mut.ac.th ให้ระบุชื่อโครงงานและสมาชิกในกลุ่ม อาจารย์จะอัพโหลดให้

ปฏิทินโครงงาน

เมนูผู้ใช้งาน