Loading...

ประกาศข่าวสาร

รูปแบบการทำรายงานเสนอโครงงาน (Project Proposal)

ประจำเทอม 2/2561 - ให้เขียนรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ - หัวข้อไหน ไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า ไม่มี

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงงาน

ประจำเทอม 2/2561 โครงงาน 1 และ 2 ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่(ทุกเทอม) ระบบพร้อมกรอกข้อมูลแล้ว

นัดประชุมโครงงาน

ประจำเทอม 2/2561 วันศุกร์ที่ 9/11/2561 เวลา 10.00 น. ห้อง Q210

ประกาศรับเอกสาร Comment โครงงาน 1

ประจำเทอม 1/2561 - รายละเอียด comment มีอยู่ในระบบหรือเอกสารที่รับจากธุรการฯ มารับได้วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติในการสอบโครงงาน 1,2

ประจำเทอม 1/2561 - ความเป็นมาโครงงาน - วัตถุประสงค์ ขอบเขต - เนื้อหาโครงงาน ที่สำคัญ (สอบถาม อ.ที่ปรึกษา)

เลื่อนส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ

สืบเนื่องจากวันหยุดของมหาวิทยาลัย ช่วง 24-26 ตุลาคม 2561 - ส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ เลื่อนส่ง เป็น วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เฉพาะเวลา 10.00 น. - 12.00 น. เท่านั้น

ขยายเวลาส่ง Project Proposal เทอม 1/2561

ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 26/07/2561 - ส่งเอกสารฉบับจริง ก่อนเวลา 16.30 น. ห้อง Q312 - ส่งไฟล์ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

การเตรียมตัวสอบ defend หัวข้อโครงงาน 1

ประจำเทอม 1/2561 เอกสารหมายเลข 2 : goo.gl/Fhb1TX

นัดประชุมโครงงาน

ประจำเทอม 1/2561 วันศุกร์ที่ 22/06/2561 เวลา 15.30 น. ห้อง Q210

ปฐมนิเทศโครงงาน เทอม 3/2560

วันพฤหัสฯที่ 10 พ.ค. เวลา 15.30 น. ห้อง Q210

ประกาศรับเอกสาร Comment การสอบ เทอม 2/2560

โครงงาน 1 และ 2 มารับเอกสาร Comment ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป - เตรียมบัตรนักศึกษา สำหรับรับเอกสารไปถ่ายสำเนา - Comment บางส่วนอยู่ในระบบ E-Project

การอัพโหลดรายงานฉบับขึ้นสอบ โครงงาน 2

เนื่องจากผมได้ดำเนินการจัดสอบ demo โครงงาน 2 ในระบบ E-Project ไปก่อนจะถึงวันกำหนดส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ คาดว่าโครงงาน 2 อาจจะอัพโหลดรายงานฉบับขึ้นสอบไม่ได้ - ให้รออัพโหลดปริญญานิพนธ์หลังจากสอบ

ขยายเวลา ส่ง Project Proposal

ส่งภายในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งฉบับตัวจริง ที่ธุรการ ก่อนเวลา 17.00 น. ส่งไฟล์ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

เลื่อนการส่ง Project Proposal ฉบับสมบูรณ์

สามารถส่งได้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2560 ส่งที่ธุรการ ก่อนเวลา 17.00 น. ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

เอกสารหมายเลข 2

เมื่อผ่านการ defend เรียบร้อยแล้ว ขอให้แก้ไข Project Proposal และจัดทำเอกสารหมายเลข 2 download -->goo.gl/9VRd6X

ปฏิทินโครงงาน

เมนูผู้ใช้งาน