Loading...

ประกาศข่าวสาร

นัดประชุมโครงงาน รอบที่ 2

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. ห้อง Q210 ขอให้ทุกกลุ่ม นำโครงงานของตนเองมาด้วย ในวันดังกล่าวจะการพูดคุยซักถาม ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงงาน รวมทั้งเรืองเอกสาร รูปแบบรายงาน (เซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม)

ประกาศขยายเวลา

การส่งความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และเอกสารหมายเลข 9 ขยายเวลาเป็นวันที่ 4 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

เลื่อนการส่ง Project Proposal ฉบับสมบูรณ์

ประจำเทอม 2/2561 สามารถส่งได้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ส่งที่ธุรการ ก่อนเวลา 17.00 น. ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

การเตรียมตัวสอบ defend หัวข้อโครงงาน 1

ประจำเทอม 2/2561 เอกสารหมายเลข 2 : goo.gl/Fhb1TX

รูปแบบการทำรายงานเสนอโครงงาน (Project Proposal)

ประจำเทอม 2/2561 - ให้เขียนรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ - หัวข้อไหน ไม่มีข้อมูล ให้ระบุว่า ไม่มี

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลโครงงาน

ประจำเทอม 2/2561 โครงงาน 1 และ 2 ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่(ทุกเทอม) ระบบพร้อมกรอกข้อมูลแล้ว

นัดประชุมโครงงาน

ประจำเทอม 2/2561 วันศุกร์ที่ 9/11/2561 เวลา 10.00 น. ห้อง Q210

ประกาศรับเอกสาร Comment โครงงาน 1

ประจำเทอม 1/2561 - รายละเอียด comment มีอยู่ในระบบหรือเอกสารที่รับจากธุรการฯ มารับได้วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติในการสอบโครงงาน 1,2

ประจำเทอม 1/2561 - ความเป็นมาโครงงาน - วัตถุประสงค์ ขอบเขต - เนื้อหาโครงงาน ที่สำคัญ (สอบถาม อ.ที่ปรึกษา)

เลื่อนส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ

สืบเนื่องจากวันหยุดของมหาวิทยาลัย ช่วง 24-26 ตุลาคม 2561 - ส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ เลื่อนส่ง เป็น วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เฉพาะเวลา 10.00 น. - 12.00 น. เท่านั้น

ขยายเวลาส่ง Project Proposal เทอม 1/2561

ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 26/07/2561 - ส่งเอกสารฉบับจริง ก่อนเวลา 16.30 น. ห้อง Q312 - ส่งไฟล์ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

นัดประชุมโครงงาน

ประจำเทอม 1/2561 วันศุกร์ที่ 22/06/2561 เวลา 15.30 น. ห้อง Q210

ปฐมนิเทศโครงงาน เทอม 3/2560

วันพฤหัสฯที่ 10 พ.ค. เวลา 15.30 น. ห้อง Q210

ประกาศรับเอกสาร Comment การสอบ เทอม 2/2560

โครงงาน 1 และ 2 มารับเอกสาร Comment ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป - เตรียมบัตรนักศึกษา สำหรับรับเอกสารไปถ่ายสำเนา - Comment บางส่วนอยู่ในระบบ E-Project

การอัพโหลดรายงานฉบับขึ้นสอบ โครงงาน 2

เนื่องจากผมได้ดำเนินการจัดสอบ demo โครงงาน 2 ในระบบ E-Project ไปก่อนจะถึงวันกำหนดส่งรายงานฉบับขึ้นสอบ คาดว่าโครงงาน 2 อาจจะอัพโหลดรายงานฉบับขึ้นสอบไม่ได้ - ให้รออัพโหลดปริญญานิพนธ์หลังจากสอบ

ขยายเวลา ส่ง Project Proposal

ส่งภายในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งฉบับตัวจริง ที่ธุรการ ก่อนเวลา 17.00 น. ส่งไฟล์ในระบบ ก่อนเวลา 18.00 น.

เอกสารหมายเลข 2

เมื่อผ่านการ defend เรียบร้อยแล้ว ขอให้แก้ไข Project Proposal และจัดทำเอกสารหมายเลข 2 download -->goo.gl/9VRd6X

ปฏิทินโครงงาน

เมนูผู้ใช้งาน